SEPL launches Skybox in India

ÃÕÅÂÆìżÕà ÇÃÇÕÀ±ÇðàÆ éÁËÃÂÆêÆÁËñïñï±ôé÷ ºàðêÌÅÂÆ÷ êÌÅÂÆò¶à ÇñîÆàâéÅñ ÇԼöçÅðÆ ÕðÕÁÅêäÆ ×ñ¯ìñ êÅàéððÆÚ çÅ ÇòÃæÅðÕÆåÅ

î°³ìÂÆ, AB çóìð B@AB:ê̯ÁËÕÇàò ÇÃÇÕÀ±ÇðàÆ ÇðÃÕîËéÜî˺àïñï±ôé÷ çÆ êÌî°¼ÖÕ³êéÆ ÃÕÅÂÆìżÕà ÇÃÇÕÀ±ðÆàÆ éÁ¼ÜÁÅêäéÆåÆì¼è ÚËéñ êÅàéð» ç¶ ×ñ¯ìñ éËàòðÕ Çò¼Ú ǼÕéò¶ºÃ³Õñé ù ܯÇóÁÅÍ ÇÂÔ éò»Ã³ÕñéíÅðå çÅ êÌî°¼Ö ò˺âð³âÆê˺âÃðÇòÃê̯òÅÂÆâð ÔË ÇÜÔóÅ ÁÅÂÆàÆ ÇÃÇÕÀ±ÇðàÆ, éËàòðÕÁå¶ Ãðòð ÇÂéëðÅÃàð¼ÕÚðÃðÇòÃê̯Çò÷Çé³×Áå¶ îËéÜî˺à Çò¼Ú ÃÔ±ñå»î°Ô¼ÂÆÁÅ ÕðòÅÀ°ºçÅ ÔËÍ ÁËÃÂÆêÆÁËñ éëÅÂÆé˺ôñ dzÃàÆÇàÀ±ôéÃ÷, ì˺ÇÕ³×, dzô°ð˺Ã, ëÅðîÅÇÃÀ±àÆÕñ÷ Áå¶ Áżà¯î¯ìÅÂÆñ÷ ç¶ éÅñ Õ³îÕðç¶ Ô¯Â¶ Çòôò ê¼èðÆ Áé°íò êÌÅêå ÕÆåÅ ÔË ÇÜæ¶ ñ×ÅåÅðéËàòðÕ ÇÃÇÕÀ±ÇðàÆ, ÔÅÂÆ êðëżðî˺ÃÁå¶ ÃÕ¶ñ¶ÇìñÆàÆ çÆ ìÔ°å ÷ð±ðå Ô°³çÆ ÔËÍ

ÁËÃÂÆêÆÁËñ é¶ B@@I Çò¼Ú ÇÂ¼Õ ÷ð±ðÆ ×Ëê ÇéðÆÖä çÆ ô°ð±ÁÅå ÕÆåÆ Áå¶ Õ°Þ ÷ð±ðÆ ÇéôÇÚå ÇÂñÅÇÕÁ» çÆ êÇÔÚÅäÕÆåÆ Áå¶ Ô°ä ÇÂÔé» çÆ åÕéÆÕ çÅ ÇèÁÅé òêÅðÕ Ô¼ñ ò¼ñ ÔËÍ TÁ¼Ü, ÃÆÁÅÂÆÁËÃú À°Ôé» ù ÁÅÂÆàÆ ÇÂéëðÅÃàð¼ÕÚðîËéÜî˺à ç¶ Ã³ê±ðéÀ°êï¯× ñÂÆ, Õ³êñÅÂƺÃÁå¶ ÇðÃÕîËéÜî˺à, Áå¶ éËàòðÕÕéËÕàÆÇòàÆ åî¯ìÆÇñàÆ ù ê¼ÕÅ Õðé ñÂÆ ÃÔÅÇÂåÅ êÌçÅéÕðç¶ Ôé,U êÌåÆÕêà¶ñ âÅÇÂðËÕàð, ýñï±ôé÷ ºàðêÌÅÂÆ÷ êÌÅÂÆò¶à ÇñîÆàâé¶ ÇÕÔÅÍ

TÃÕÅÂÆìżÕÃêÅàéðÇô¼êÃÅù ×ðÅÔÕ» ù ëÅÇÂðòÅñ Ú¶ºÜîËéÜî˺àê̯ÃËÃ÷ ù Áżà¯îàÕðé, Õ³êñÅÂƺà ù çðÃÅÀ°ºä, Áå¶ éËàòðÕ ÇðÃÕ ù ñ×ÅåÅðî½éÆàðÕðé Çò¼Ú ÃÔÇÂåÅ êÌçÅéÕðé ç¶ ÕÅÇìñ ìäÅÀ°ºçÆ ÔËÍ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ, ÁËÃÂÆêÆÁËñ ï¯ÜéÅ, êÌï¯×, Áå¶ Ç³àðê¯ð¶ÇìñÆàÆ íð¯ÃÅ ÇçñÅÀ°ºçÆ ÔË å» ÇÕ ÇðÃÕðÇâÀ±ÇÃ³× åÕéÆÕ» çÆ ÁðÅîéÅñ îÅÂÆ×̶ôé Ô¯ÃÕ¶ÍU

TÇòôò Áðæ ÇòòÃæÅ Çò¼Ú íÅðåÆ òêÅðìÔ°å å¶÷Æ éÅñ ÇòÕÅÃÕððÔ¶ ÔéÁå¶ îÔ¼åòê±ðéìäðÔ¶, Áå¶ Ã³×áé ÇòêðÆå ÃÅÂÆìð æÌËàÃ ç¶ ÕÅðé Ô¯ä òÅñ¶ ÇðÃÕÁå¶ Ã³íÅòÆ òêÅðÕÖðÇÚÁ» 寺ÜÅ×ð±Õ Ôé,U Ç×âÆ Õ¯Ô, ÃÕÅÂÆìżÕà ÇÃÇÕÀ±ÇðàÆ ç¶ ÃÆÂÆú é¶ ÇÕÔÅÍ TÁÃƺÁÅêäéò¶ºêÅàéð» çÅ è³éòÅç Õðç¶ Ô» ÇÕÀ°Ôé»éÃÅù ìÔ°å ÃÅðÆÁ»ÁÇÜÔÆÁ»Õ³êéÆÁ» ù Ô¼ñ êÌçÅéÕðé Çò¼Ú ÃÔÅÇÂåÅ Çç¼åÆ ÇÜÔé» ù Ãë×ÅðâîÔ¼åòê±ðéâÅàÅ Áå¶ Çì÷ÆéÃÃðÇòÃ÷ çÆ ÷ð±ðå ÔËÍU

ÁËÃÂÆêÆÁËñ çÆ êËé³âÆÁÅ î½Ü±ç×Æ ÔË, Áå¶ ÇÂÃçÅ Ô˼âÕòÅàðÁÇÔîçÅìÅç Çò¼Ú Áå¶ çëåðî°³ìÂÆ, ê±ä¶, Çç¼ñÆ, ì³×ñ½ðÁå¶ ÔËçðÅìÅç Çò¼Ú ÔéÍ ÁËÃÂÆêÆÁËñ ÁÇÔîçÅìÅç Áå¶ î°³ìÂÆ Çò¼Úêð±ë-Áżë-Õ³éÃËêà TàËÕé¯ñ¯ÜÆ Ã¯ñï±ôé÷ Ã˺àð÷U ÃÆðÆ÷ Çò¼Ú òÆ Çéò¶ô ÕððÔÆ ÔËÍ

ÁËÃÂÆêÆÁËñ ò¼ñ¯ºÃÕÅÂÆìżÕÃïñï±ôéê¯ðàë¯ñÆú ǼÕýëàò¶Áð ñÅÂÆÃËºÃ ç¶ å½ð Òå¶ À°êñ¼ìè Ô¯ò¶×Å, ÇÜÔóÅ ÇÕÃÕÅÂÆìżÕà ò¼ñ¯º ǼÕÃÖå ÁêñÅÂƺÃÜ»ÕñÅÀ±âìÃâýñï±ôé ÔËÍ ÁËÃÂÆêÆÁËñÃî±æ dzêñÆîºà¶ôéÁå¶ Ã³ê±ðé úêð¶ôéñ òÅåÅòðé ñÂÆ êÌÆ/ê¯Ãàöñ÷ Õ³éÃñÇà³×ÃðÇòÃ÷ çÆ ðºÜ òÆ î°Ô¼ÂÆÁÅ ÕðòÅÂ×ÆÍ

ÃÕÅÂÆìżÕà ÇÃÇÕÀ±ÇðàÆ ÂºàðêÌÅÂÆ÷ ç¶ ê¯ðàë¯ñÆú Çò¼Ú ôÅÇîñ ÔË:

  • ÃÕÅÂÆìżÕÃëÅÇÂðòżñ Áô°Áð˺à (ëÅÇÂðòżñ ÁÃËÃî˺à, êÆÃÆÁÅÂÆ Õ³êñÅÂƺÃ, Ú¶ºÜ îËé¶Üî˺à, ëÅÇÂðòżñ ð±ñ Ã˼à (úêàÆîÅÂÆ÷¶ôé)
  • ÃÕÅÂÆìżÕÃéËàòðÕÁô±Áð˺à (éËàòðÕ îżâÇñ³× Áå¶ Çò÷°ÁÅñÅÂÆ÷¶ôé, ÁËÕöà ճêñÅÂƺÃ, ÕéËÕàÆÇòàÆ, àÌì¼ñô±Çà³×)
  • ÃÕÅÂÆìżÕà ÇðÃÕÕ³àð¯ñ (ÁàËÕ îÅâÇñ³×, ÇðÃÕ ÁÃËÃî˺à, ò°ñéð¶ÇìñàÆ îËéÜî˺à, êËÚ úêàÆîÅÂÆ÷¶ôé)
  • ÃÕÅÂÆìżÕà ڶºÜîËéÜð Áå¶ ÃÕÅÂÆìżÕà æÌËàîËéÜð (ëÅÇÂðòżñ Ú¶ºÜ÷ Áå¶ æÌËà dzàËñÆÜ˺à ù îËé¶Ü Õðé ñÂÆ òðÕëñ¯ ýñï±ôé÷)

 

About Solutions Enterprise Pvt. Ltd. (SEPL)

Through a comprehensive range of premium solutions specifically designed to meet the needs of clients, SEPL plan, deploy, optimise and manage complex and critical IT Infrastructures. SEPL has the right people, processes and technology expertise to deliver exceptional service levels and real value. SEPL provides Best-in-class service approach, providing fast incident response and early issue resolution, with 24x7 coverage and support. For more information visit www.sepl.net

 

About Skybox Security, Inc.

Skybox Security, Inc. is the leader in proactive security risk management solutions, providing automated tools that find and prioritize cyber risks such as vulnerabilities, firewall configuration errors, and access compliance issues. Our solutions help IT security personnel continuously monitor security risks that could lead to a data breach or cyber-attack. Organizations in Financial Services, Government, Energy, Defense, Retail, and Telecommunications rely on Skybox Security solutions to reduce risk exposure and achieve compliance. For more information visit www.skyboxsecurity.com