SEPL launches Skybox in India

¸ÉÌöʨÁPïì ¸ÉPÀÆåjn SEPL ¸À®Æå±À£ïì JAl¥ÉðæöÊ¸ï ¥ÉæöÊ. °. £À ¸ÀºÀ¨sÁVvÀézÉÆA¢UÉ eÁUÀwPÀ ¥Á®ÄzÁgÀ ¸ÀA¥ÀPÀðªÀ£ÀÄß «¸ÀÛj¸ÀÄwÛzÉ

ªÀÄÄA§¬Ä, 12 r¸ÉA§gï 2012 - ¸ÉÌöʨÁPïì ¸ÉPÀÆåjn, ¥ÀǪÁð¨sÁ«0iÀiÁV ¨sÀzÀævÁ-C¥Á0iÀÄ ¤ªÀðºÀuÁ ¥ÀjºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ CUÀæUÀtå ¸ÀA¸ÉÜ, EAzÀÄ vÀ£Àß PÁ0iÀÄðvÀAvÀæzÀ ZÁå£À¯ï ¥Á®ÄzÁgÀgÀ eÁUÀwPÀ eÁ®PÉÌ MAzÀÄ ºÉƸÀ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ0iÀÄ£ÀÄß WÉÆö¹vÀÄ: SEPL - ¸À®Æå±À£ïì JAl¥ÉðæöÊ¸ï ¥ÉæöÊ. °., ¨sÁgÀvÀzÀ CUÀæUÀtå, IT ¸ÀÄgÀPÀëvÉ, eÁ®§AzsÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀðgï ªÀÄÆ®¸ËPÀ0iÀÄð ¸ÉÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÁ PÉëÃvÀæzÀ ¸ÀévÀAvÀæ ¸ÉêÁzÁvÀ ¸ÀA¸ÉÜ. «wÛÃ0iÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ, ¨ÁåAPï, «ªÉÄ, OµÀzsÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£À ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÉÆqÀ£É eÁUÀwPÀ C£ÀĨsÀªÀ ºÉÆA¢gÀĪÀ SEPL, F PÉëÃvÀæUÀ¼À°è ¸ÀA¥ÀÇtð eÁ® ¸ÀÄgÀPÀëvÉ, G£ÀßvÀ PÁ0iÀÄðzÀPÀëvÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆúÀåvÉUÀ½UÉ CvÀåAvÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ EzÉ.

 

2009gÀ°è SEPL, CªÀ±ÀåPÀvÉ-¥ÀÇgÉÊPÉ £ÀqÀĪÀt CAvÀgÀzÀ «±ÉèõÀuÉ0iÀÄ£ÀÄß £Àqɹ, PÉ®ªÀÅ Cwà CªÀ±ÀåPÀ PÉëÃvÀæUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹, FUÀ CªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä vÀAvÀæeÁÕ£À ¥ÀjºÁgÀ ªÀåªÀºÁgÀzÀ PÉÃAzÀæªÀ£ÁßV¹zÉ. EAzÀÄ CISOUÀ¼ÀÄ, vÀªÀÄä IT ªÀÄÆ®¸ËPÀ0iÀÄ𠤪ÀðºÀuÉ0iÀÄ£ÀÄß GvÀÛªÀÄUÉƽ¹, C£ÀĪÀvÀð£É ªÀÄvÀÄÛ C¥Á0iÀÄ ¤ªÀðºÀuÉUÉ ¤ÃqÀĪÀ ¸ÀªÀÄ0iÀĪÀ£ÀÄß PÀrªÉÄUÉƽ¹, vÀªÀÄä eÁ® ¸ÀA¥ÀPÀð ZÀ®£À²Ã®vÉ0iÀÄ£ÀÄß SÁwæ¥Àr¸ÀĪÀzÀPÁÌV ¸ÀºÁ0iÀÄPÀªÁUÀ®Ä ¥ÀjºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀÄwÛzÁÝgÉ J£ÀÄßvÁÛgÉ ¥ÀæwÃPï ¥ÀmÉïï, ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¤zÉðñÀPÀ, ¸À®Æå±À£ïì JAlgï¥ÉæöʸÀ¸ï ¥ÉæöÊ. °..

 

¸ÉÌöʨÁPïì eÉÆvÉV£À ¸ÀºÀ¨sÁVvÀéªÀÅ £ÀªÀÄUÉ ºÉƸÀ ¥ÀjºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr, £ÀªÀÄä UÁæºÀPÀgÀÄ ¥sÉÊgïªÁ¯ï §zÀ¯ÁªÀuÉ ¤ªÀðºÀuÁ ¥ÀæQæ0iÉÄ0iÀÄ£ÀÄß ¸Àé0iÀÄAZÁ°vÀªÁV¹, C£ÀĪÀvÀð£É0iÀÄ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¹, ªÀÄvÀÄÛ d®§AzsÀzÀ C¥Á0iÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀæAvÀgÀªÁV ¥Àj«ÃQë¸À®Ä ¸ÀºÁ0iÀÄPÀªÁVzÉ. eÉÆvÉUÉ, PÀrªÉÄ C¥Á0iÀÄzÀ vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀÄUÀªÀĪÁV §zÀ¯Á¬Ä¸À®ÄSEPL 0iÉÆÃd£É, ¤0iÉÆÃd£É, ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ PÁ0iÀiÁðZÀgÀuÉ0iÀÄ ¨sÀgÀªÀ¸É0iÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ.

 

¨sÁgÀwÃ0iÀÄ GzÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ UÁvÀæzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ eÁUÀwPÀ CxÀðªÀåªÀ¸ÉÜ0iÀÄ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ0iÀÄ°è §ºÀ¼À ²ÃWÀæªÁV ¨É¼É0iÀÄÄwÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwPÀÆ® ¸Éʧgï ¨ÉzÀjPÉUÀ½AzÀ GAmÁUÀĪÀ CqÀZÀuÉ0iÀÄ C¥Á0iÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¨sÀªÀ¤Ã0iÀÄ ªÁå¥Ájà £ÀµÀÖUÀ¼À §UÉÎ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ eÁUÀÈvÀªÁVªÉ JAzÀÄ Vr PÉƺɣï, CEO, ¸ÉÌöʨÁPïì ¸ÉPÀÆåjn ºÉýzÀgÀÄ. «¸ÁÛgÀ ±ÉæÃtÂ0iÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ CªÀgÀ CªÀÄÆ®åªÁzÀ ªÀiÁ»w ªÀÄvÀÄÛ ªÀåªÀºÁjPÀ ¸ÉêÉUÀ¼À£ÀÄß PÁ¥ÁqÀ®Ä £ÁªÀÅ ¤ÃqÀĪÀ ¥ÀjºÁgÀUÀ½UÉ ¸ÀºÁ0iÀĪÀ£ÀÄß ZÁZÀ®Ä £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉƸÀ ¥Á®ÄzÁgÀgÀ£ÀÄß ¸ÁéUÀw¸ÀÄvÉÛãÉ.

 

¨sÁgÀvÀzÁzÀåAvÀ ¸ÉÌöʨÁPïì £À G¥À¹Üw¬ÄzÀÄÝ, CzÀgÀ ªÀÄÄRå PÀbÉÃj CºÀªÀÄzÁ¨Á¢£À°èzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA§¬Ä, ¥ÀÅuÉ, zɺÀ°, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï £ÀUÀgÀUÀ¼À°è CzÀgÀ PÀbÉÃjUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. CºÀªÀÄzÁ¨ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA§¬ÄUÀ¼À°è vÀAvÀædÕ£À ¥ÀjºÁgÀ PÉÃAzÀæUÀ¼À ¥ÀjPÀ®à£Á-¥ÀÅgÁªÉUÀ¼À°è0iÀÄÆ SEPL ºÀÆrPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÉ.

 

¸ÉÌöʨÁPïì £À ¥ÀjºÁgÀUÀ¼ÀÄ SEPL ¤AzÀ vÀAvÁæA±À ¥ÀgÀªÁ£ÀV, ¸ÉÌöʨÁPïì ¤AzÀ G¥ÀPÀgÀtªÁV CxÀªÁ PËèqï DzsÁjvÀ ¥ÀjºÁgÀªÁV ®¨sÀå«gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀÄUÀªÀĪÁzÀ C£ÀĵÁ×£À ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛªÀÄUÉƽ¹zÀ PÁ0iÀiÁðZÀgÀuÁ ¥Àj¸ÀgÀªÀ£ÀÄß SÁwæ¥Àr¸À®Ä SEPL ºÀ®ªÀÅ ±ÉæÃtÂ0iÀÄ ªÀiÁgÁl ¥ÀǪÀð-£ÀAvÀgÀzÀ ¸À®ºÁ ¸ÉêÉUÀ¼À£ÀÆß MzÀV¸ÀÄvÀÛzÉ.

 

¸ÉÌöʨÁPïì ¸ÉPÀÆåjn JAl¥ÉðæöÊ¸ï ¥ÀjºÁgÀUÀ¼ÀÄ EªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArªÉ:

·¸ÉÌöʨÁPïì ¥sÉÊgïªÁ¯ï C±ÀÆê÷ågÉ£ïì (¥sÉÊgïªÁ¯ï ¤zsÀðgÀuÉ, PCI C£ÀĪÀvÀð£É, §zÀ¯ÁªÀuÁ ¤ªÀðºÀuÉ, ¥sÉÊgïªÁ¯ï ¤0iÀĪÀĸÀªÀÄƺÀzÀ GvÀÛªÀÄUÉƽ¸ÀÄ«PÉ)

·¸ÉÌöʨÁPïì £ÉmïªÀPïð C±ÀÆê÷ågÉ£ïì (eÁ®§AzsÀ ªÀiÁzÀj vÀ0iÀiÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ zÀȲåÃPÀgÀt, ¥ÀæªÉñÀ C£ÀĸÀgÀuÉ, ¸ÀA¥ÀPÀðzÀ zÉÆõÀ¤ªÁgÀuÉ)

·¸ÉÌöʨÁPïì j¸ïÌ PÀAmÉÆæïï (DPÀæªÀÄt ªÀiÁzÀj vÀ0iÀiÁjPÉ, C¥Á0iÀÄzÀ ¤zsÀðgÀuÉ, C¥Á0iÀĸÁzsÀåvÉ0iÀÄ ¤ªÀðºÀuÉ, ¥ÁåZï GvÀÛªÀÄUÉƽ¸ÀÄ«PÉ)

·¸ÉÌöʨÁPïì ZÉÃAeï ªÀiÁå£ÉÃdgï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÌöʨÁPïì xÉæÃmï ªÀiÁå£ÉÃdgï (¥sÉÊgïªÁ¯ï §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ C¥Á0iÀÄzÀ eÁÕ£ÀzÀ ¤ªÀðºÀuÉUÉ PÁ0iÀÄðºÀj«£À ¥ÀjºÁgÀUÀ¼ÀÄ)

 

About Solutions Enterprise Pvt. Ltd. (SEPL)

Through a comprehensive range of premium solutions specifically designed to meet the needs of clients, SEPL plan, deploy, optimise and manage complex and critical IT Infrastructures. SEPL has the right people, processes and technology expertise to deliver exceptional service levels and real value. SEPL provides Best-in-class service approach, providing fast incident response and early issue resolution, with 24x7 coverage and support. For more information visit www.sepl.net

 

About Skybox Security, Inc.

Skybox Security, Inc. is the leader in proactive security risk management solutions, providing automated tools that find and prioritize cyber risks such as vulnerabilities, firewall configuration errors, and access compliance issues. Our solutions help IT security personnel continuously monitor security risks that could lead to a data breach or cyber-attack. Organizations in Financial Services, Government, Energy, Defense, Retail, and Telecommunications rely on Skybox Security solutions to reduce risk exposure and achieve compliance. For more information visit www.skyboxsecurity.com